Finansuoti projektai

Pakeitimai buvo atlikti: 2020.01.06

ATVIRŲ KVIETIMŲ PROJEKTAI

Tai pagrindinė programos finansuotų projektų rūšis. Projektai buvo atrinkti konkurso tvarka, nuolat skelbiant atvirus kvietimus teikti paraiškas. Kvietimai teikti paraiškas skelbti reguliariai, vadovaujantis JSVK sprendimu.

Minimali vienam viešo konkurso būdu atrinktam projektui skiriama paramos suma - 100 000 eurų, maksimali suma  buvo neribojama (išskyrus 5-ąjį ir 6-ąjį kvietimus teikti paraiškas), nors rekomenduojama didžiausia paramos suma buvo 3 000 000 eurų vienam projektui. Projektai, kuriuose kaip viena iš projekto veiklų įgyvendinami darbai (kai darbų elementui tenka ne mažiau kaip 60 procentų bendrų projekto kaštų), buvo laikomi infrastruktūros projektais. 

Detali informacija apie patvirtintus atvirų 1-6 kvietimų projektus (sąrašas) PDF WORD

 

 

STRATEGINIAI PROJEKTAI

 

Strateginiai projektai privalėjo turėti žymų ir ilgalaikį poveikį programos regionų ekonominei ir socialinei sanglaudai, turėti strateginę reikšmę pasienio regionams. Šie projektai taip pat pasižymėjo aiškiu poveikiu abipus sienos ir buvo susiję su Programos prioritetų tikslais. Buvo įgyvendinti du strateginiai projektai:

• LT-PL/087 “PL-LT 112. Gelbėjimo pajėgų valdymas ir Europos pagalbos numerio administravimo sistema”. Pagrindinis partneris buvo Valstybinės ugniagesių tarnybos vaivadijos būstinė Balstogėje. Projekte dalyvavo 7 partneriai.

• LT-PL/088 “Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą”. Pagrindinis partneris buvo viešoji įstaiga “Marijampolės ligoninė“. Šį projektą įgyvendino 8 partneriai. 

Abu strateginiai projektai buvo įgyvendinami pagal 2 programos prioritetą Pasienio regiono sanglauda ir bendros pasienio regiono kokybės gerinimas

 

Strateginių projektų aprašymas (anglų, lenkų ir lietuvių kalbomis)

SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS

 

Smulkiųjų projektų fondas (toliau – SPF) buvo viena iš specialiųjų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo priemonių, ir jai buvo skirta  apie 9 milijonai ERPF lėšų. Pirmasis SPF etapas buvo įgyvendinamas 2009-2011 metais, o antrasis – 2013-2014 metais. Iš viso 130 smulkių projektų gavo finansavimą per šią specialią priemonę. 

Projektai, įgyvendinami tiesiai skiriant paramą iš Programos ar SPF, skyrėsi savo „dydžiu“ arba, kitaip tariant, teikiamos ERPF paramos dydžiu. SPF buvo finansuojami smulkieji projektai, kuriems skiriamos paramos dydis svyravo nuo 5 000 iki 100 000 eurų ERPF. Visi be išimties projektai turėjo prisidėti prie Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslų.

SPF projektų tikslas – paskirstyti paramą projektams, kurie Programos lygmeniu vadinami smulkiaisiais projektais. SPF tikslas ir prioritetai atitiko Programos tikslą ir prioritetus, o smulkieji projektai tiesiogiai prisidėjo prie socialinių ir ekonominių skirtumų pasienio regione mažinimo ir ES Sanglaudos politikos įgyvendinimo.

Už smulkiuosius projektus, įgyvendinamus pagal SPF, buvo atsakingi partneriai iš Lietuvos ir Lenkijos, vadinami Smulkiųjų projektų fondo partneriais.

 

Renginiai


Birželio 2024
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Svarbūs renginiai